do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego jbm.pl obowiązujący od dnia 20.09.2023 r.

§1Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Umowa sprzedaży
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postepowanie reklamacyjne i gwarancja
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Dane osobowe
§14 Postanowienia końcowe

 

 

Wstęp

Regulamin dotyczy sklepu jbm.pl dostępnego pod adresem https://jbm.pl, prowadzonego przez Jerzego Bieleckiego, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: JB Multimedia Jerzy Bielecki, pod adresem: ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska, REGON: 030156724, NIP: 537-123-42-90, poczta elektroniczna: kontakt@jbm.pl. Szanowny Kliencie, niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów, w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 1. w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu,
 2. w § od 4 do 7 - został opisany proces nabycia Towaru od Sklepu internetowego,
 3. w § od 8 do 11 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów, jak i prawo odstąpienia od umowy,
 4. w § od 12 do 13 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

 1 Podstawowe definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://jbm.pl.
 2. Sprzedawca – Jerzy Bielecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JB Multimedia Jerzy Bielecki, pod adresem: ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska, REGON: 030156724, NIP: 537-123-42-90.
 3. Adres Sprzedawcy – a) adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska, b) adres e-mail: kontakt@jbm.pl, c) adres głównego Magazynu: ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Klientem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. Koszyk – miejsce gdzie Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 13. Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.
 14. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 15. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 16. Dzień roboczy – jeden dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych Produktów Sklepu internetowego w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach newslettera Sklepu internetowego.
 18. Ustawa o prawach Konsumenta, – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.).
 19. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu jbm.pl, dostępnego pod adresem https://jbm.pl, prowadzonego przez Jerzego Bieleckiego, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: JB Multimedia Jerzy Bielecki, pod adresem: ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska, REGON: 030156724, NIP: 537-123-42-90, poczta elektroniczna: kontakt@jbm.pl.

 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 5. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 6. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane na stronie Sklepu internetowego. Część Towarów dostępnych w Sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży Towarów używanych, odpowiednio informując o właściwościach tego Towaru Klienta.
 7. W przypadku gdy Towar został objęty gwarancją producenta na podstawie dokumentu gwarancyjnego, w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), gwarancja ta nie wyłącza oraz nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru zarówno fizyczne jak i prawne.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.
 9. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.
 10. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Informacje i specyfikacje dotyczące poszczególnych Towarów Sklepu internetowego nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa cywilnego.
 11. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 12. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przewoźnika, sposobu dostawy, rodzaju przesyłki i jest widoczny przed finalizacją zamówienia i akceptacją Regulaminu.

 3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta Sklepu internetowego. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony oraz ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniego formularza. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa określona w ust. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 4. Zamówienie na świadczenie usług drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego:
 6. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 7. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
  - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub- Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub- Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub- Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
 8. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 9. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 4 Umowa sprzedaży

 1. Celem zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, Klient dokonuje wyboru Towaru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając w formularzu zamówienia: ilość Towaru, jaką zamierza nabyć oraz, w razie istnienia takiej możliwości, wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację, a także dodatkowo wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład: miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru, bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów, dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.
 7. W ramach realizacji umowy z Klientem Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji, a jej wypełnienie przez Klienta jest dobrowolne.
 8. W momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji dostawy Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zamkniętego PDF (Portable Document File), zawierający Fakturę VAT wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Klient przez złożenie zamówienia akceptuje powyższą praktykę, chyba że przy składaniu zamówienia wprost wskaże na wolę otrzymania faktury w tradycyjnej formie papierowej w polu Komentarz do zamówienia.
 9. Sprzedawca wystawia faktury VAT oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Dokument sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie na wskazany adres Klienta pod warunkiem wyrażenia takiej woli w chwili składania zamówienia w polu Komentarz do zamówienia.
 10. Postanowienia powyższych punktów 8 i 9 nie znajdują zastosowania w obrocie dokonywanym z konsumentem, chyba że przy składaniu zamówienia wprost wskaże on na wolę ich zastosowania.

 5 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia.
 2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi do 14 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia.
 4. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową.

 6 Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez obie strony umowy, niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta jako adres do wysyłki w trakcie wykonywania zamówienia.
 3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał uszkodzeniom podczas transportu.
 4. Klient w trakcie dokonywania zamówienia jest informowany o kosztach dostawy. Są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie oraz wybranej przez Klienta formy.
 5. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, bądź innych nieprawidłowości, powinien w miarę możliwości w obecności kuriera sporządzić/wypełnić protokół szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomóc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze.

 7 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w jeden z poniższych sposobów:
 2. w formie przedpłaty na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie nr: 86 9206 0009 0006 6149 2000 0040,
 3. płatność elektroniczna kartą kredytową/płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320590; w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta,
 4. gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta bądź to fakturą VAT, fakturą imienną lub paragonem. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem.
 6. W przypadku jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca podatnikiem VAT, dokonująca zakupu co najmniej jednego z towarów wskazanych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zmianami), w tym:
 7. 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory,
 8. 60 ex 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych,
 9. 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD),
 10. 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD,
 11. 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony,
 12. 64 ex 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu,
 13. 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów,
 14. 66 ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

jest zobowiązana zastosować tak zwany mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ww. ustawie. W tym przypadku system sklepu zaproponuje alternatywną formę płatności oraz informację o szczegółach rozliczenia transakcji oraz dalszych krokach. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z obsługą sklepu.

 8 Rękojmia

 1. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne lub prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wcześniejszej wymiany Towaru na nowy termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 4. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 5. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 6. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 7. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 ust. 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli Klient ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z ww. wzorca dla skuteczności reklamacji.
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 ust. 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
 9. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.
 11. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami (z wyłączeniem Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta - tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowanego) strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży o istnieniu których nie wiedział. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

 9 Odstąpienie

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.) oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 ust 3.: „Adres Sprzedawcy”).
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, w tym m. in.:
 13. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 14.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 19. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 10 Postępowanie reklamacyjne i gwarancja

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, w którym ujawniła się wada, której dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, w ramach przysługujących im uprawnień z tytułu rękojmi, mogą złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla nich wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. W przypadku istnienia karty gwarancyjnej Sprzedawca dołączy ją do sprzedanego Towaru.

 11 Odpowiedzialność

 1. W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, w przypadku gdy Klient sam dostarcza elementy, które mają być umieszczone na Towarze, Sprzedawca nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) naniesione na Towar, a które otrzymał od Klienta.
 2. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przez działanie, o którym mowa w ust. 1, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Sprzedawca będzie kierował je niezwłocznie do Klienta jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione na Towar treści, a Klient przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Sprzedawcę.

12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zawartej z Klientem umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych m.in. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w innych aktach prawnym mających zastosowanie w tym zakresie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie internetowym.

 14 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 15 Newsletter

 1. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jbm.pl. lub też pisemnie na adres: JB Multimedia Jerzy Bielecki ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska

 

 16 Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, z upływem 20 dni od daty poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu. Klient może w powyższym terminie złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przesyłając swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte Klienta związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2023 r.

 


Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 19.09.2023 r.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 16.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium