do kasy suma: 0,00 zł
Tax Free

 

TAX FREE

 • (PL) Jak uzyskać TAX FREE i odzyskać 23% zapłaconego VAT z www.jbm.pl
 • Jako podróżny posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawiony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione na www.jbm.pl produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE. Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.


  Złóż zamówienia przez sklep internetowy www.jbm.pl a płatność i odbiór towaru dokonaj w naszym sklepie stacjonarnym


  Istnieje możliwość zawarcia transakcji TAX FREE za pośrednictwem sklepu internetowego jbm.pl - zamów towar na stronie jbm.pl z odbiorem i zapłatą w sklepie stacjonarnym

  1. dodaj towar do koszyka
  2. wybierz formę dostawy „ODBIÓR OSOBISTY” i sklep stacjonarny z listy
  3. wybierz płatność Tax Free
  4. czekaj na telefon od konsultanta jbm.pl w celu potwierdzenia zamówienia i realizacji procesu zakupowego
  5. podczas pobytu w Polsce odbierz towar, zapłać w sklepie i poproś o formularz Tax Free

  Uwaga: W przypadku kiedy zamówisz towary i dokonasz płatności poprzez sklep internetowy jbm.pl nie będziesz mógł skorzystać z Tax Free. Wystawienie formularza Tax Free jest możliwe tylko, gdy odbierzesz i opłacisz towar w jednym ze sklepów stacjonarnych JB Multimedia.

  3 kroki aby uzyskać zwrot podatku VAT:

  1. Zakup

  Zawsze, gdy robisz zakupy poproś doradcę JB Multimedia o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free. Upewnij się, czy Twoje dane zostały poprawnie wprowadzone oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz Tax Free wraz z paragonem do momentu refundacji. Dodatkowo możesz poprosić o zgłoszenie Tax Free do elektronicznego serwisu internetowego w celu szybszej odprawy.

  2. Odprawa Celna

  Gdy opuszczasz Polskę i UE musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez celnika. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
  Pamiętaj: brak pieczęci celnika na formularzu TAX FREE, nieczytelny podpis lub zniszczony formularz skutkują odmową refundacji.

  3. Zwrot podatku VAT w sklep stacjonarnym JB Multimedia

  Uzyskaj zwrot gotówki (23% VAT) realizując formularz TAX FREE w oddziałach JB Multimedia. Podatek VAT możesz odebrać w ciągu 8 miesięcy po zakupie.

  Więcej informacji znajdziesz na: granica.gov.pl/TaxFree

 • (UA) Як оформити TAX FREE та отримати повернення ПДВ у розмірі 23% на www.jbm.pl
 • Як фізична особа-нерезидент, що перетинає кордон Європейського Союзу (ЄС) та виїжджає за його межі, ви маєте право на повернення ПДВ, якщо ви вивозите за межі ЄС товари у непошкодженому стані, придбані на www.jbm.pl. Пам’ятайте, що ви отримуєте право на повернення ПДВ, якщо мінімальна вартість вашої покупки в одного продавця становить 200 злотих.


  Оформляйте замовлення онлайн на сайті www.jbm.pl на самовивіз, оплачуйте та забирайте його у нашому стаціонарному магазині


  Ви маєте можливість здійснити транзакцію TAX FREE через інтернет-магазин jbm.pl – замовляйте товар на сайті jbm.pl із самовивозом та оплатою в стаціонарному магазині:

  1. додайте товар у кошик
  2. оберіть зі списку спосіб доставки «ODBIÓR OSOBISTY» (самовивіз особисто) та один з наших стаціонарних магазинів.
  3. виберіть платіж Tax Free
  4. дочекайтеся дзвінка консультанта jbm.pl для підтвердження замовлення та завершення покупки
  5. коли ви будете в Польщі та відвідаєте наш магазин, заберіть замовлені товари, здійсніть платіж і запитайте форму Tax Free.

  Важливо: якщо ви робите замовлення та здійснюєте оплату через інтернет-магазин jbm.pl, ви не зможете використати Tax Free. Форму Tax Free можна оформити лише за умови отримання та оплати замовлення в одному зі стаціонарних магазинів JB Multimedia.

  3 кроки для повернення ПДВ:

  1. Покупка

  Щоразу, коли ви робите будь-яку покупку, попросіть свого консультанта JB Multimedia надати вам форму Tax Free для повернення ПДВ. Переконайтеся, що ваші особисті дані введено правильно, а касовий чек додано до форми. Дата на виданій формі має збігатися з датою на касовому чеку. Зберігайте форму Tax Free разом із чеком, доки ви не отримаєте повернення ПДВ. Крім того, ви можете надати запит на надсилання вашої форми Tax Free в електронний онлайн-сервіс для швидшого оформлення.

  2. Митне оформлення

  Коли ви виїжджаєте з Польщі та ЄС, ви повинні показати придбані вами товари (у непошкодженому стані), форму TAX FREE з касовим чеком, що додається до форми, та ваш паспорт для проставлення штампу митником. Підтвердження вивозу товарів з ЄС має бути зроблено до останнього дня третього місяця, наступного за місяцем, у якому були здійснені покупки.
  Пам’ятайте: відсутність штампу митника на формі TAX FREE, нерозбірливий підпис або пошкоджений бланк форми призведе до відмови у поверненні податку.

  3. Повернення ПДВ у стаціонарному магазині JB Multimedia

  Отримайте повернення готівкою (ПДВ у розмірі 23%), заповнивши форму TAX FREE у відділенні JB Multimedia. Ви можете отримати ПДВ протягом 8 місяців після покупки.

  Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт granica.gov.pl/TaxFree

 • (RU) Как получить такс-фри и вернуть 23% НДС с www.jbm.pl
 • Как путешественник, постоянно проживающий за пределами Европейского Союза (ЕС), вы имеете право требовать возврата НДС, если вы вывозите за пределы ЕС нераспакованные товары, купленные на сайте www.jbm.pl Помните, что право на возврат НДС вы получаете при покупке товаров на сумму не менее 200 злотых у одного продавца


  Оформляйте заказы через интернет-магазин www.jbm.pl, оплачивайте и забирайте товары в нашем стационарном магазине


  Можно оформить покупку такс-фри через интернет-магазин jbm.pl – закажите товар на сайте jbm.pl с получением и оплатой в стационарном магазине

  1. добавьте товар в корзину
  2. выберите форму доставки «САМОВЫВОЗ» и стационарный магазин из списка
  3. выберите оплату такс-фри
  4. ожидайте звонка от консультанта jbm.pl для подтверждения заказа и завершения процесса покупки
  5. во время поездки в Польшу заберите товар, оплатите его в магазине и попросите бланк такс-фри

  Внимание: Если вы заказываете товары и оплачиваете их в интернет-магазине jbm.ru, вы не сможете воспользоваться такс-фри. Бланк такс-фри может быть выдан только в том случае, если вы забираете и оплачиваете товар в одном из стационарных магазинов JB Multimedia.

  3 шага для возврата НДС:

  1. Покупка

  Каждый раз, когда вы делаете покупки, попросите консультанта JB Multimedia выдать вам форму возврата налога такс-фри. Убедитесь, что ваши данные записаны правильно, и что к форме приложен кассовый чек. Дата на выданной форме должна совпадать с датой на чеке. Сохраняйте форму такс-фри вместе с чеком до тех пор, пока не будет произведен возврат. Кроме того, вы можете попросить зарегистрировать такс-фри в электронной системе для более быстрого прохождения таможни.

  2. Таможенное оформление

  При выезде из Польши и ЕС вы должны предъявить купленные товары (в нераспакованном виде), свой паспорт, форму такс-фри с приложенным к нему кассовым чеком для проставления штампа таможенником. Подтвердить вывоз из ЕС необходимо не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены покупки.
  Помните: в случае отсутствия печати таможенника на форме такс-фри, неразборчивой подписи или повреждения формы в возврате денег будет отказано.

  3. Возврат НДС в стационарном магазине JB Multimedia

  Получите возврат наличных (23% НДС), предъявив форму такс-фри в отделениях JB Multimedia. Вы можете получить возврат НДС в течение 8 месяцев после покупки.

  Более подробная информация представлена на сайте granica.gov.pl/TaxFree

 • (ENG) How to get TAX FREE and get a refund of 23% VAT with www.jbm.pl
 • As a non-resident traveller outside the European Union (EU), you are entitled to a VAT refund if you export intact products purchased on www.jbm.pl outside the EU area. Remember that you acquire the right to the VAT refund when you purchase goods for a minimal price of 200 zloty from one seller.


  Submit your orders online at www.jbm.pl with payment and personal pickup at our stationary shop


  You have the possibility to make the TAX FREE transaction through the jbm.pl online shop - order the goods on the jbm.pl website with personal pickup and payment in the stationary shop:

  1. add the item to your shopping cart
  2. select the "ODBIÓR OSOBISTY" shipping method and one of our stationary shop branches from the list
  3. choose Tax Free payment
  4. wait for a call from a jbm.pl consultant to confirm your order and complete the purchase process
  5. when you are in Poland and visit our shop, pick up the products you ordered, make the payment and ask for the Tax Free form.

  Important: If you make the order and make the payment through the jbm.pl online shop, you will not be able to use Tax Free. The Tax Free form can only be issued if you pick up and pay for the order in one of the JB Multimedia's stationary shops.

  3 steps to get the VAT refund:

  1. Purchase

  Whenever you make any purchase ask your JB Multimedia advisor to issue you with a Tax Free refund form. Ensure that your personal data have been entered correctly and that the receipt from the cash register is attached to the form. The date on the form issued must match the date on the receipt. Keep the Tax Free form with your receipt until you are reimbursed. In addition, you can request to have your Tax Free form submitted to an electronic online service for faster clearance.

  2. Custom clearance

  When you leave Poland and the EU, you must show the goods you have purchased (intact), the TAX FREE form with the receipt from the cash register attached to the form and your passport for stamping by the customs officer. Confirmation of export from the EU must be made by the last day of the third month following the month in which the purchases were made.
  Remember: the absence of a customs officer's stamp on the TAX FREE form, an illegible signature or a destroyed form will result in the refusal of the refund.

  3. VAT refund at JB Multimedia stationary shop

  Get the cash refund (23% VAT) by completing the TAX FREE form at in of the JB Multimedia branches. You can collect VAT within 8 months after purchase.

  For more information, visit: granica.gov.pl/TaxFree

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium